reklamy googla

niedziela, 24 czerwca 2012

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę OC Tuw TuzPolski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest już bardzo konkurencyjny, z czego można się tylko cieszyć. Zalewani jesteśmy reklamami i promocjami nakłaniającymi do zmiany firmy ubezpieczeniowej. Przed wznowieniem umowy warto przyjrzeć się ofercie rynkowej, bowiem różnice między cenami polis poszczególnych towarzystw potrafią sięgać nawet kilkudziesięciu procent. A po co przepłacać, skoro można zaoszczędzić znaczną kwotę, przechodząc do konkurencji?

Zanim jednak zdecydujemy się na ten krok, warto przypomnieć sobie, jak przeprowadzić tę operację zgodnie z przepisami. Inaczej może się okazać, że zamiast zaoszczędzić, zapłacimy frycowe, wpadając w tzw. pułapkę podwójnego ubezpieczenia. Zasad, o których trzeba pamiętać przy zmianie towarzystwa ubezpieczeniowego, jest kilka. Przede wszystkim właściciel pojazdu zobowiązany jest do podpisania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym na okres 12 miesięcy, a nie można dokonać zmiany ubezpieczyciela w okresie jej obowiązywania. Tak więc dopiero z chwilą wygaśnięcia umowy możliwa jest zmiana ubezpieczyciela. Tuw
Trzeba jednak pamiętać, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych została tak skonstruowana, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia. Oznacza to, że umowa OC przedłuża się automatycznie na kolejny rok jeśli nie złożymy wcześniej wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy sami podpisywaliśmy tę umowę, jak i tej, kiedy zawarł ją poprzedni właściciel auta. Ustawodawca ściśle określił, do kiedy można zrezygnować z usług dotychczasowego zakładu ubezpieczeń.
Wypowiedzenie składamy najpóźniej na jeden dzień przed wygaśnięciem polisy TUZ TUW. Wyjątek to sytuacja, kiedy kupujemy auto już ubezpieczone. Wtedy w ciągu 30 dni od daty zakupu można wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzedniego właściciela. W innym wypadku polisa przejdzie automatycznie na nabywcę samochodu. Warto wiedzieć, że ubezpieczyciel dokona wtedy ponownej kalkulacji należnej składki, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek i zwyżek nowego właściciela.
Wypowiedzenie umowy TUZ –według ustawy – musi być złożone na piśmie, jednak sposób jego dostarczenia określają już poszczególne zakłady ubezpieczeniowe. Zazwyczaj pisemne oświadczenie można wysłać faksem lub listem poleconym. W tym drugim przypadku warto wcześniej sprawdzić, czy nasz ubezpieczyciel uwzględnia datę nadania, czy też doręczenia listu, tak aby nadać go z odpowiednim wyprzedzeniem. Towarzystwa typu direct często honorują także skan wypowiedzenia nadesłany e-mailem.
W naszym interesie jest zachowanie potwierdzenia z datą nadania. W przypadku zagubienia dokumentu przez zakład ubezpieczeń można będzie dzięki niemu udowodnić, że wypowiedzenie wysłano w odpowiednim terminie.
Nie wszyscy wiedzą, że korzystanie z usług coraz popularniejszych „directów” (takich jak np. Link4 czy Liberty Direct) ma ważną zaletę. Zgodnie z zapisami prawa w przypadku, gdy do zawarcia umowy dochodzi na odległość (przez telefon lub za pośrednictwem internetu), mamy prawo ją anulować w ciągu 30 dni.
Niestety, jest też w tym  pewna pułapka. Wypowiedzenie umowy oznacza, że samochód nie ma polisy OC TUZ, co prowadzi do sytuacji, w której przerwana zostaje ciągłość ubezpieczenia. Z kolei Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę w wysokości 2050 zł. Zatem z tej furtki radzimy korzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wpadniemy w pułapkę podwójnego ubezpieczenia.
Wypowiedzenie ubezpieczenia autocasco

Ubezpieczenie autocasco jest umową dobrowolną, podpisywaną na własne życzenie. Jest ona uregulowana przepisami kodeksu cywilnego.
Sposób wypowiedzenia takiej umowy określają szczegółowo ogólne warunki ubezpieczenia AC. Zazwyczaj  odstąpienie od umowy wym Tuw Tuz aga okresu wypowiedzenia – najczęściej jest to jeden miesiąc. W wyniku rozwiązania umowy klient otrzymuje zwrot niewykorzystanej części składki.
Drugą, mniej formalną metodą rozwiązania umowy ubezpieczenia AC przed czasem jest po prostu niezapłacenie kolejnej raty składki. Jeśli nie dokonamy wpłaty, polisa automatycznie wygaśnie (bez innych konsekwencji dla klienta). Trzeba pamiętać jednak, że ponowne zawarcie polisy AC w przypadku starszych aut może być dość kłopotliwe!
Auto z komisu - Kupując auto w komisie, możemy natknąć się na ubezpieczenie krótkoterminowe zawarte przez właściciela firmy handlowej (zazwyczaj wykupywane bywa na okres 30 dni). W tym wypadku nie musimy wypowiadać umowy ubezpieczenia. Wygasa ona samoczynnie po okresie, na jaki została zawarta, i nie podlega przedłużeniu.
Jak wypowiedzieć OC TUZ?
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, art. 28:
1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
1) nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (...).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz